درباره کارومه

شـرکت انـدیشه پـایدار ابـان کویر (سـهامی خـاص) به شماره ثبت ۱۷۱۰۱ بـا هـدف ایجاد یک گـروه تخصصی در زمینه فـعالیتهـای مبتنی بـر فـناوری اطـلاعـات از سـال 1396 فـعالیت خـود را بـه طـور رسمی آغـاز نـموده اسـت. نـگاه این شـرکت در حـل مـسائـل کشور بـه کمک فـناوری اطـلاعـات و بـا بـه کارگیری دانـش روز دنیاسـت. در همین راسـتا نخسـتین مـحصول خـود، سـامـانـه آنـلاین اسـتخدام و کاریابی کارومـه را بـا اسـتفاده از دانـش تخصصی اعـضای تیم و تجـربیات هیئت مـدیره پیاده سازی کرده است. امید داریم بـا تـوجـه بـه نیاز کشور در صـنعت رو بـه رشـد فـناوری اطـلاعـات، مـا بـتوانیم بـا بـه کارگیری تـمام توانمندیهای خود در راستای ارتقای سطح کیفی اجرای فناوری اطلاعات در کشور گامی اثر گذار برداریم.

سامانه کارومه امکان معرفی فرصت های شغلی و استخدام نیروی انسانی در سراسر کشور فراهم نموده است.

کارومه دارای مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب با وظایف و ماموریت های خویش می باشد.

یکی از دغدغه‌های اصلی کارفرمایان، یافتن نیروی انسانی مناسب و نحوه انتشار آگهی برای فرصت شغلی موجود است. کارومه با فراهم آوردن بستری تماما الکترونیک آگهی‌های شغلی را در کوتاهترین زمان ممکن ثبت و منتشر میکند.

در سامانه کارومه رزرومه تمام کارجویانی که برای یک فرصت شغلی درخواست دادهاند، به تفکیک و با جزئیات لازم در پنل کارفرمایان نمایش داده میشود. کارفرما به راحتی میتواند رزومه ها را بررسی کند و بهترین گزینه‌ها را برای مصاحبه انتخاب کند. به محض انتخاب یک کاندیدا، کارومه او را مطلع میکند.

سامانه کارومه تمام امکانات مورد نیاز برای جذب نیروی انسانی متناسب را برای کارفرمایان فراهم میکند.

سامانه کارومه امکانات خاص و منحصر به فردی را به کارجویان ارائه میکند تا مناسبترین شغل را برای زندگیشان برگزینند.

یافتن یک شغل مناسب کاری وقتگیر و دشوار است. روشهای سنتی یافتن کار، کارآمدی بسیار پایینی دارد و کارجویان را پس از مدتی نا امید میکند. کارومه بستری را فراهم آورده است تا فرصتهای شغلی به بهترین نحو منتشر شوند و به اطلاع خیل عظیمی از کارجویان برسد.