در اولین خرید خود روی تمامی بسته ها ۵۰ درصد تخفیف دارید.

ابتدایی

90,000 تومان

1 آگهی

 • 30 روز نمایش آگهی
 • 30 روز مهلت استفاده از اعتبار
 • انتشار آگهی در وبسایت
 • انتشار در شبکه‌های اجتماعی
 • ارسال ایمیل به کاربران
 • استاندارد

  243,000 تومان

  3 آگهی

 • 30 روز نمایش آگهی
 • 45 روز مهلت استفاده از اعتبار
 • انتشار آگهی در وبسایت
 • انتشار در شبکه‌های اجتماعی
 • ارسال ایمیل به کاربران
 • حرفه ای

  414,000 تومان

  5 آگهی

 • 30 روز نمایش آگهی
 • 60 روز مهلت استفاده از اعتبار
 • انتشار آگهی در وبسایت
 • انتشار در شبکه‌های اجتماعی
 • ارسال ایمیل به کاربران
 • خصوصی سازی

  171,000 تومان

  1 آگهی

 • 30 روز نمایش آگهی
 • 30 روز مهلت استفاده از اعتبار
 • عدم افشای نام کارفرما
 • انتشار محرمانه در همه بسترها
 • ارسال ایمیل به کاربران
 • ویژه

  342,000 تومان

  1 آگهی

 • 30 روز نمایش آگهی
 • 30 روز مهلت استفاده از اعتبار
 • ارسال رزومه مرتبط توسط کارشناسان
 • +۵ رزومه مرتبط
 • پشتیبانی ویژه
 •