ميخك

استخدام صندوقدار در یزد

ميخك - یزد ، یزد

استخدام صندوقدار

نیازمندی ها
  • نوع همکاری - تمام وقت
  • جنسیت - زن
شرح موقعیت شغلی

خانم

ساعت کار :

تک شیفت : عصر 18 الی 24

دوشیفت: صبح 9 الی 14 و عصر 18 الی 24حقوق و مزایا :

تک شیفت : یک میلیون و پانصد

دوشیفت : دومیلیون و دویست


ورود و ارسال درخواست کار
مشاغل مشابه