تعداد مشاغل یافت شده: 21
 

مهندس برق

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد تمام وقت 12 روز پیش

کارمند خدمات

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد تمام وقت 12 روز پیش

مهندس مکانیک

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد تمام وقت 12 روز پیش

استخدام صنایع

شرکت خصوصی

یزد، اردکان تمام وقت 16 روز پیش

کنترل کیفیت

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 10 روز پیش

تکنسین فنی

پتروستاره پویا

یزد، خضرآباد تمام وقت 10 روز پیش

کارمند انبار

گلدیس کاشی یزد

یزد، یزد تمام وقت 7 روز پیش

مهندس مکانیک

بهسازان انرژی یزد

یزد، یزد تمام وقت 15 روز پیش

نقشه بردار

شرکت خصوصی

یزد، اردکان تمام وقت 15 روز پیش