تعداد مشاغل یافت شده: 17
 

کارشناس آزمایشگاه

مهشاد

یزد، یزد تمام وقت 28 روز پیش

مهندس مکانیک

پارس شعاع تابا

یزد، یزد تمام وقت 22 روز پیش

کارشناس تحقیق و توسعه

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 26 روز پیش

کارشناس it

کیهان سیستم

یزد، یزد تمام وقت 28 روز پیش

مهندس برق

مهشاد

یزد، یزد تمام وقت 28 روز پیش

مدیر بازرگانی

گلدیس کاشی یزد

یزد، یزد تمام وقت 20 روز پیش

مکانیک

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش