تعداد مشاغل یافت شده: 19
 

مهندس صنایع

بهسازان انرژی یزد

یزد، یزد تمام وقت 15 روز پیش

استخدام صنایع

شرکت خصوصی

یزد، اردکان تمام وقت 16 روز پیش

مهندس صنایع

شرکت هنرکده نیکزاد

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

کارمند انبار

گلدیس کاشی یزد

یزد، یزد تمام وقت 7 روز پیش

کارشناس آموزش

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 9 روز پیش

کنترل کیفیت

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 10 روز پیش

مهندس مکانیک

بهسازان انرژی یزد

یزد، یزد تمام وقت 15 روز پیش

نقشه بردار

شرکت خصوصی

یزد، اردکان تمام وقت 15 روز پیش