تعداد مشاغل یافت شده: 13
 

سرپرست شیفت

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

کارشناس برنامه ریزی تولید

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

کارشناس ارزیابی و نظارت طرح ها

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

یزد، یزد تمام وقت 27 روز پیش

مدرس

کلیک سایت

تهران، تهران نیمه وقت 7 روز پیش

مهندس برق

عمارت سپید

تهران، تهران تمام وقت 28 روز پیش