تعداد مشاغل یافت شده: 14
 

سرپرست شیفت

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

کارشناس مکانیک

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 5 روز پیش

مدرس

کلیک سایت

تهران، تهران نیمه وقت 7 روز پیش

تکنسین فنی

پارس موازین

یزد، یزد تمام وقت 3 روز پیش

مهندس برق

عمارت سپید

تهران، تهران تمام وقت 28 روز پیش