تعداد مشاغل یافت شده: 52
 

مهندس برق

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد تمام وقت 12 روز پیش

مهندس مکانیک

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد تمام وقت 12 روز پیش

تراشکار

کارگاه دقیق تراش

یزد، یزد تمام وقت 13 روز پیش

نقشه بردار

شرکت خصوصی

یزد، اردکان تمام وقت 15 روز پیش

مهندس مکانیک

بهسازان انرژی یزد

یزد، یزد تمام وقت 15 روز پیش

مهندس صنایع

بهسازان انرژی یزد

یزد، یزد تمام وقت 15 روز پیش

استخدام صنایع

شرکت خصوصی

یزد، اردکان تمام وقت 16 روز پیش